Video xem thêm: Việt Hương - "bà chủ" bất động sản nhưng vẫn giữ nếp sống giản dị