Video xem thêm: Clip hoài niệm của Thành Lộc, Bảo Chung 30 năm trước