Video xem thêm: Bế hộ bé từ nước ngoài về, các anh chị che cẩn thận khi khử khuẩn