Video xem thêm: Ấn Độ hứng động đất mạnh giữa lúc đối đầu với Covid-19