Video xem thêm: Cảnh hỏa thiêu bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ