Video xem thêm: Một nhà hàng của khách sạn tại Sài Gòn cháy lớn