Video xem thêm: Đừng nghĩ cá viên chiên qua dầu sôi là an toàn