Video xem thêm: Ước nguyện giản dị cuối đời của nghệ sĩ Mạc Can