Video xem thêm: Đang chơi trò đỏ đen, bé gái hô công an làm tất cả chạy tóe khói