Video xem thêm: Vaccine Covid-19 của Việt Nam hiệu quả đến 90%