Video xem thêm: Cung nữ cuối cùng của Triều Nguyễn qua đời