Video xem thêm: F1 khai báo gian dối làm 20 nhân viên y tế bị cách ly