Video xem thêm: Phỏng Vấn Những Nam Thần Thế Hệ GenZ: Quốc Anh - Khương Lê - Trần Ngọc Vàng - Samuel An