Video xem thêm: Hàng trăm F0, F1 từ chối hợp tác với bộ y tế