Video xem thêm: TP.HCM có 153 người liên quan đến SARS COV 2