Video xem thêm: Tăng thời gian cách ly lên 21 ngày, F1, F2 ở Sài Gòn đều âm tính