Video xem thêm: Sơn Tùng-Thiều Bảo Trâm: 5 lần 7 lượt mặc đồ đôi