Video xem thêm: Võ Đăng Khoa đóng phim với Minh Hiếu