Video xem thêm: Phát hiện đường dây đưa người nhiễm covid-19 nhập cảnh trái phép