Video xem thêm: Mũi trưởng Long lên tiếng bên vực Khánh Vân