Video xem thêm: Chung kết chưa diễn ra, Hoàng Thuỳ đã training cho thí sinh trình diễn hô quê quán