Video xem thêm: Lisa chỉ bỏ tóc mái khi được trả 10 tỷ won