Video xem thêm: bão số 9 ở gây gió giật mạnh ở Đà Nẵng