Video xem thêm: Chủ tịch xã liều mình bơi 2 ngày liền trong nước lũ, cứu hơn 100 người khỏi cửa tử