Video xem thêm: Sao Việt chăm từ thiện (P1): Đại Nghĩa, Mỹ Tâm, Quyền Linh âm thầm mà chất lượng