Video xem thêm: Cảm động hình ảnh cuối cùng của đoàn cán bộ chiến sĩ tại Trạm 67