Video xem thêm: Vĩnh Thuỵ, Quốc Anh casting Vinaman