Video xem thêm: Cháy lớn tại tòa nhà phức hợp thương mại và chung cư tại Hàn Quốc