Video xem thêm: Hồ Gia Hùng gọi Trấn Thành là "thằng sân si"