Video xem thêm: Hết hồn gỏi Thái Lan "Ty Mi" - muốn ăn phải xếp hàng!