Video xem thêm: Phi công người Anh có thể xoay đầu khi nhận lệnh của bác sĩ