Video xem thêm: SAO VIỆT MÙA COVID-19 - Chúng Huyền Thanh, Jay Quân những ngày ở nhà