Video xem thêm: Hải Triều kể lại giây phút không có 1 đồng trong túi, giả gái để giúp gia đình