Video xem thêm: Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam thay đổi hoàn toàn từ khi ca nhiễm thứ 17 xuất hiện.