Video xem thêm: mẹ Dương Triệu Vũ và Hoài Linh tập hát cùng Chí Tài