Video xem thêm: Tên trộm bỏ chạy khi thấy bóng mình trong gương