Video xem thêm: Cá mẹ mắc câu, cả đàn cá con lao vào cứu