Video xem thêm: Hứa Minh Đạt nhận giải Ngôi sao xanh