Video xem thêm: Võ sĩ gốc Việt hạ đối thủ hổ báo trong 25s