Video xem thêm: Phần thi TÔI BẢN LĨNH của Phạm Hồng Thuý Vân - TP Hồ Chí Minh