Video xem thêm: THÁNH ĐÀ ĐA xuất hiện, hát "bài tủ" 100 triệu | GIỌNG ẢI GIỌNG AI - MÙA 4 | TẬP 13