Video xem thêm: Tổng hợp những cơn bão đã từng đổ bộ vào Nhật Bản .