Video xem thêm: Phản ứng của Trấn Thành khi Quách Ngọc Tuyên nhắc về Nam Thư