Video xem thêm: Bảo Thy đóng phim với BB Trần - Minh Dự