Video xem thêm: Nối tiếp Phương Khánh, Hoàng Hạnh thi ME