Video xem thêm: Vợ hai Minh Nhựa đập hộp túi Hermes.