Video xem thêm: Cà khịa, giới trẻ nghĩ gì về trend mới?