Video xem thêm: Nhói lòng cảnh hai anh em phải nghỉ học nuôi người ba tâm thần