Video xem thêm: Nhậm Đạt Hoạ bị đâm khi đang dự sự kiện