Video xem thêm: Chạy Đi Chờ Chi| Teaser tập 15| Thử thách sáng sớm, dàn cast để nguyên mặt mộc tham gia